Untitled Document

รู้จักกับศูนย์ไบรทแมธ (Bright Math)
“ตะลุยโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์”


       ปี 2552 อาจารย์ชัยยุทธ แก้วประภา คุณดาวรุ่ง แก้วประภา และคณะอาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ร่วม กันจัดทำหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ในชื่อเรียกว่า ไบรทแมธ (Bright MathDK) มีเนื้อหาที่มุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะ การคิดวิเคราะห์ ฝึกการสังเกต โจทย์ปัญหาด้านคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการเตรียมความพร้อม สำหรับการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ในสนามสอบต่างๆ รวมไปถึงการเพิ่มทักษะ การเรียน และการสอบเพื่อเลื่อนระดับในชั้นเรียน
       จากศูนย์ไบรทแมธที่มีเอกสารประกอบการเรียนที่สมบูรณ์ และตรงกับหลักสูตร ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ทำให้ครูผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้ ให้กับนักเรียน ได้เข้าใจโดยง่าย นักเรียนสามารถนำความรู้ไปพัฒนาประยุกต์ใช้ในการสอบสำหรับช่วงชั้นต่าง ๆ และสอบเรียนต่อ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้อย่างมีคุณภาพ
       จากความสำเร็จในศูนย์ ไบรทแมธสาขาอำเภอเมืองพะเยา บริษัทไบรทแมธ จำกัด จึงก้าวเข้าสู่การดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์กวดวิชา มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นพัฒนา เด็กไทยให้มีความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ให้ทัดเทียมนานาอารยะประเทศ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ระหว่างศูนย์ในด้านการเปิดให้บริการสถาบันการศึกษา 
การถ่ายทอดเนื้อหาการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ให้คลอบคลุม จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งต่อไปนี้จะอยู่ภายใต้ชื่อ ไบรทแมธ (ตะลุยโจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์) 
       Bright Math DK คือ หลักสูตรในการฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์ ด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์โจทย์ปัญหา โดยผู้เรียนสามารถเรียนกับ Bright Math ได้ด้วยวิธีง่าย ๆ โดยการฝึกทำโจทย์วันละ 1 ชุด
การเรียน Bright Math เป็นการฝึกฝนทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ จะเน้นการวิเคราะห์โจทย์ โดยเริ่มจากระดับง่ายไปยาก ขึ้นไปตามลำดับชั้น ตามเนื้อหา และระบบการเรียนการสอน เป็นระบบการเรียนแบบตัวต่อตัว นักเรียนจะได้ทำโจทย์วันละ 1 ชุด โดยจะพบครูผู้สอนสัปดาห์ละ 2 หรือ 3 ครั้ง ตามความสะดวกของนักเรียนแต่ละคน พร้อมกับนักเรียนจะได้โจทย์ไปทำเป็นการบ้านวันละ 1 ชุด ยกเว้น ระดับอนุบาล (ขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ของเด็ก แต่จะเน้นทำโจทย์ ที่ศูนย์และอยู่ในความดูแลจาก คุณครูผู้สอนอย่างใกล้ชิด และควรจะแนะนำให้เรียน 3 ครั้งต่อสัปดาห์) แต่ละระดับจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น ประมาณ 19 – 20 ชุด แต่ละชุดจะมีเนื้อหา ประมาณ 10 เล่ม ในการเรียน Bright math มีตั้งแต่ระดับ ก. ถึง ญ. ซึ่งแต่ละชุดจะมีชุดทบทวนและชุดทดสอบ อยู่เป็นช่วงๆ ยกเว้น ก. , จ. และ ญ. จะเป็นชุดเตรียมอนุบาล และชุดเตรียมสอบ สสวท. ป.3 และ ป.6 
สำหรับการทดสอบในแต่ละชุด เด็กควรจะได้คะแนน ตั้งแต่ 90 % ขึ้นไป จึงจะให้ผ่านและเลื่อนระดับต่อไป แบ่งระดับการเรียนออกเป็น
ระดับ ก. คือของชั้นอนุบาล 
ข. เนื้อหาจะเริ่มตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 ขึ้นไป
ฅ. เนื้อหาระดับ ป.2 ขึ้นไป 
ง. เนื้อหาระดับ ป.3 ขึ้นไป 
จ. เป็นชุดเตรียมตัวสอบ สสวท. ป 3 
ฉ. เนื้อหาระดับ ป.5 ขึ้นไป
ช. เนื้อหาระดับ ป.6 ขึ้นไป
ฌ. เนื้อหาระดับ ม.1 ไปจนถึง ม.2
ญ. เป็นชุดเตรียมตัวสอบ สสวท. ป 6

ในเนื้อหาทุกระดับ จะมีโจทย์ของ สสวท. ปะปนอยู่ด้วย ความยากง่ายขึ้น อยู่กับระดับของโจทย์

 

1. ไบรทแมธ มีสื่อการเรียนการสอนและเทคนิคที่หลากหลาย
เพื่อช่วยให้เด็กเกิดพัฒนาด้านความคิดวิเคราะห์ และก่อให้เกิด “ความเข้าใจ” ในระยะยาวอย่างแท้จริง
2. จุดเด่นที่สำคัญอีกข้อหนึ่งของไบรทแมธ คือ เด็กๆ สามารถ
ฝึกฝนคณิตศาสตร์ที่ห้องเรียน Bright Math ได้ตามความสะดวกของแต่ละบุคคล ในแต่ละสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง และนำไปฝึกต่อที่บ้านได้ทุกวัน
3. เป็นหลักสูตรที่รับประกันความพอใจ ยินดีคืนเงินใน 7 วัน 
4. เป็นหลักสูตร ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 
เป็นระบบการเรียนแบบตัวต่อตัว ระหว่างเรียนจะมีระบบการทดสอบและประเมินผลเด็กเป็นระยะ ๆ

Untitled Document