Untitled Document


สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียน

 

          ช่วงการเรียนระดับต้นเป็นการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นการสร้างความพร้อมด้านการคิด สมาธิ การอ่าน เน้นพัฒนาความพร้อมของเด็กที่จะเข้าเรียนต่อในโรงเรียนในระดับชั้น ป.เน้นพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ก

ตัวอย่างโจทย์

                             ช่วงการเรียนระดับกลาง-ระดับปลายเป็นการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นการฝึกฝนทักษะด้านกระบวนการคิด                      วิเคราะห์โจทย์ปัญหาซึ่งมีความยากง่าย ตามความเหมาะสมของผู้เรียน

ตัวอย่างโจทย์


          ช่วงเตรียมตัวสอบ สสวท.เป็นคอร์สสอนคณิตศาสตร์ที่เหมาะกับเด็กที่เตรียมตัวสอบแข่งขัน สสวท. วิชาคณิตศาสตร์ โดยเน้นโจทย์ที่มี ระดับความยากง่าย กระบวนการคิดวิเคราะห์โจทย์และเนื้อหาที่เหมือนกับข้อสอบของ สสวท.

ตัวอย่างโจทย์

 

 

Untitled Document