ข้อดีของการเรียนผู้ช่วยพยาบาลทหาร

ข้อดีของการเรียนผู้ช่วยพยาบาลทหาร

ข้อดีของการเรียนผู้ช่วยพยาบาลทหาร

ข้อดีของการเรียนผู้ช่วยพยาบาลทหาร

            สำหรับคนที่อยากเรียนผู้ช่วยพยาบาลทหารในแต่ละเหล่าทัพนั้น โดยปกติแล้วจะมีประกาศกับรับสมัครทุกปี แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายดายนักกว่าจะเข้าไปเรียนได้ หากมีการเตรียมตัวไม่ดี ก็จะพลาดโอกาส จนเสียเวลาและต้องไปอีก 1 ปี

ดังนั้น การเตรียมตัวให้พร้อมคือสิ่งสำคัญแรก ๆ ที่ต้องทำ หากต้องการเรียนผู้ช่วยพยาบาลทหารจริง เพราะใน 1 ปีทหารทุกเหล่าทัพจะเปิดให้สอบแค่เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวจะเปิดให้เฉพาะผู้ที่เรียนสายวิทย์-คณิตมาเท่านั้น

เรียนผู้ช่วยพยาบาล ทหารดีอย่างไร?

เมื่อเรียนผู้ช่วยพยาบาลทหารจนสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับราชการเป็นทหารในหน่วยที่ตนเองได้บรรจุ ได้รับพระราชทานยศ และมีโอกาสเติบโตในสายการ โดยเฉพาะการเลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่งตามระยะเวลา จะมียศนำหน้าชื่อ

นอกจากนี้ ผู้ที่เรียนผู้ช่วยพยาบาลทหารจนจบแล้ว ยังได้รับสิทธิพิเศษอีกหลายอย่าง อาทิ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ทั้งของตนเอง หรือคนในครอบครัว เบิกค่าเล่าเรียนได้ มีบำเหน็จบำนาญเวลาเกษียณอายุไปแล้ว แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีโอกาศได้เข้าไปศึกษาเล่าเรียน ซึ่งวิทยาลัยพยาบาลของทหารจะแบ่งออกเป็น 4 แห่งดังต่อไปนี้

1. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก – ตั้งอยู่ที่: 317/6 ราชวิถี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400 แถวๆ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

2.วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ – ตั้งอยู่ที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เลขที่ 504/57 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1060

3.วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ – ตั้งอยู่ที่ 171/2 หมู่ที่2 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

4.วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ – ตั้งอยู่ที่ 492/1 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กทมฯ 10330

ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ถึงสามารถสมัครเรียนผู้ช่วยพยาบาลทหารได้

ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย (ม..6) สายวิทย์-คณิต เท่านั้น!!!

ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. บิดาและมารดาต้องมีสัญชาติไทย โดยแต่ละเหล่าทัพมีรายละเอียดการสมัครแบ่งออกได้ดังนี้

1.วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (ทบ.) ทบ. รับสตรีโสด อายุ 18 – 25 ปี น้ำหนักห้ามน้อยกว่า 45 กก.

2..วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ (ทร.) รับสตรีโสด อายุ 17 – 20 ปี น้ำหนักห้ามน้อยกว่า 42 กก. ไม่เกิน 65 กก.

3.วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ (ทอ.) รับสตรีโสด อายุ 17 – 22 ปี น้ำหนักห้ามน้อยกว่า 40 กก. ไม่เกิน 65 กก.

4.วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ (ตร.) รับทั้งชาย และหญิง อายุ 16-25 ปี น้ำหนักห้ามน้อยกว่า 42 กก.

ส่วนการพิจารณาเพื่อสอบคัดเลือกนั้น จะมีการยื่นคะแนนจากการสอบวัดระดับความรู้ โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการรับบุคคลเข้าศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลางแอดมินชั่น (Admission) ซึ่งจะมีการพิจารณาจากคะแนนวิชาการกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพดังต่อไปนี้

1.ผลการสอบขั้นพื้นฐาน O-NET วิชาภาษาอังกฤษต้องได้ 30 คะแนนขึ้นไป (ทุกเหล่าทัพ)

2.ผลการสอบความถนัดทั่วไป GAT ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา

3.ผลการสอบความถนัดเฉพาะด้าน/วิชาการ PAT1 คณิตศาสตร์ (เฉพาะพยาบาล ตร.) และ  PAT2 วิทยาศาสตร์ สำหรับวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ให้ยื่นเฉพาะ GAT/PAT1/PAT2

4.ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับชั้นมัธยมปลาย GPAX กองทัพเรือและกองทัพบก เฉลี่ย 6 เทอม / เหล่าอื่นเฉลี่ย 5 เทอม.

อยากรู้ข้อมูลอื่น ๆ เข้าไปดูได้ที่ https://www.kanathip.com/เรียนผู้ช่วยพยาบาล

shares