คะแนน SAT มีประโยชน์อย่างไร

คะแนน SAT มีประโยชน์อย่างไร

คะแนน SAT มีประโยชน์อย่างไร

                SAT Reasoning Test เป็นการสอบวัดความถนัดในด้านของวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งถูกพัฒนาโดย College Board ของประเทศอเมริกา โดยจะใช้ระยะเวลาสอบ 3 ชั่วโมง โดยคะแนนการสอบจะสามารถนำไปพิจารณารับนักศึกษาให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย และสามารถใช้ผลการสอบ SAT เพื่อใช้สิทธิในการขอทุนการศึกษา โดยการสอบ SAT จะเปิดสอบทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะเปิดสอบ 7 ครั้งในแต่ละปี และเปิดสอบในหลายประเทศทั่วโลกเช่นกัน

                การข้อสอบของ SAT จะมีเนื้อหาในการสอบเพียง 2 ส่วน นั่นก็คือ Mathematics และ Reading & Writing ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจสำหรับข้อสอบ SAT คือ หากมีการตอบคำถามถูกจะได้ 1 หักคะนน หากตอบผิดจะโดนหัก 0.25 คะแนน แต่ถ้าหากไม่มั่นใจในคำตอบก็ไม่ต้องตอบแต่จะไม่ได้คะแนน และจะไม่ถูกหักคะแนน ซึ่งคะแนนในส่วนนี้เรียกว่า Raw Score โดยคะแนนเต็มของข้อสอบ SAT แต่ละวิชาเรียกว่า Scaled Score มี 800 คะแนน รวม 3 วิชา ทั้งหมด 2,400 คะแนน ผลสอบ SAT จะมีอายุ 2 ปี หากต้องเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยระดับ Top 50 ของ USA จะต้องทำคะแนนให้ได้ไม่ต่ำกว่า 1,100 คะแนนขึ้นไป แล้วทำไมผลสอบของ SAT จึงน่าเชื่อถือ เพราะ ข้อสอบ SAT มีมานานกว่า 100 ปีและมการพัฒนาใหมีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ ที่สำคัญผลสอบ SAT สามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลก

                สำหรับใครที่ต้องการเรียน SAT ควรทำการเตรียมตัวตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อจะได้มีทางเลือกที่หลากหลายและสามารถพร้อมสอบกับทุกข้อสอบที่ได้รับ เพื่อที่จะทำคะแนนให้ได้สูงที่สุดในการสอบครั้งนี้