งัดหลักสูตรการเรียนผู้ช่วยพยาบาลดูแลคนสูงวัย ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างทั่วถึง

งัดหลักสูตรการเรียนผู้ช่วยพยาบาลดูแลคนสูงวัย ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างทั่วถึง

งัดหลักสูตรการเรียนผู้ช่วยพยาบาลดูแลคนสูงวัย ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างทั่วถึง

งัดหลักสูตรการเรียนผู้ช่วยพยาบาลดูแลคนสูงวัย ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างทั่วถึง

            สภาพยาบาล งัดหลักสูตรสำหรับพยายาลและการเรียนผู้ช่วยพยาบาล รองรับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ โดยคาดว่าการปรับเปลี่ยนหลักสูตรดังกล่าว สามารถผลิตบุคลากรลงพื้นที่ปฏิบัติได้อย่างทั่วถึง

รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง ตำแหน่งนายกสภาการพยาบาล เผยว่า จากแนวโน้มที่สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ โดยปัจจุบันนี้ มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุมากกว่า 16% ของประชากรทั้งหมด และกำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสวนทางกับอัตราการเกิดที่ลดน้อยลง ส่งผลให้อนาคตปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สภาการพยาบาลจึงตระหนักและเล็งเห็นถึงความจำเป็น จึงได้ให้ความสำคัญกับหลักสูตรเรียนผู้ช่วยพยาบาลและพยาบาลทั้งหมด เพื่อช่วยผลิตบุคลาการขึ้นมาในการดูแลสุขภาพของประชากรผู้สูงอายุ ตั่งแต่การป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการพึ่งพิง

หลักสูตรการเรียนผู้ช่วยพยาบาลและหลักสูตรพยาบาล สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว

ด้วยเหตุนี้ ยุทธศาสตร์ของสภาการพยาบาล จึงเน้นไปที่หลักสูตรเรียนผู้ช่วยพยาบาลและหลักสูตรพยาบาล ที่สามารถผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุได้ ทั้งในสถานบริการและในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชุมชนที่จัดว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในเมืองไทยเลือกพักอาศัยอยู่ที่บ้านเป็นหลัก

ณ ขณะนี้ ทางสถาพยาบาลก็ได้วางแผนหลักสูตรการเรียนผู้ช่วยพยาบาลและพยาบาล เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรขึ้นมา เพื่อรองรับแนวโน้มดังกล่าว โดยจะมีการจัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับงานด้านชุมขนเพิ่มเติม สำหรับพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล เพื่อให้บุคลากรที่จบออกไปมีความพร้อมดูแลสุขภาพของประชากรผู้สูงอายุในพื้นที่ต่าง ๆ

หลักสูตรการเรียนผู้ช่วยพยาบาลแบบเดิม เน้นทำงานในโรงพยาบาลเป็นหลัก

นายกสภาการพยาบาล ระบุว่า หลักสูตรการเรียนการสอนผู้ช่วยพยาบาลแบบเดิมนั้น เน้นหนักไปที่การผลิตบุคลากรขึ้นมา เพื่อเข้าทำงานในสถานประกอบการหรือโรงพยาบาลต่าง ๆ เป็นหลัก แต่ต่อไปนี้ ต้องร่างหลักสูตรให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมมากขึ้น ในการออกไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและในชุมชน

ซึ่งการเรียนการสอนของผู้ช่วยพยาบาลต่อไปนี้ จะมีการเพิ่มความรู้เกี่ยวกับชุมชน โรคเรื้อรัง และการดูแลผู้สูงอายุ เพราะหลายครั้งผู้สูงอายุเหล่านี้ต้องการที่พักพิง หลายคนเกิดโรคเรื้อรัง การช่วยเหลือจึงไม่ใช่แค่การป้อนข้าวป้อนน้ำแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องดูแลสุขภาพของพวกเขาเหล่านั้นให้มากขึ้นด้วย เพราะในผู้สูงอายุบางรายต้องได้รับการักษาที่ต่อเนื่องจากโรงพยาบาล

ดังนั้น เมื่อเรียนจบออกมาเป็นผู้ช่วยพยาบาลแล้ว จึงต้องมีความรู้ที่ได้รับมากกว่าการดูแลทั่วไป ซึ่งอาจอบรมมาเป็นระยะเวลาเพียง 3-6 เดือน แต่ผู้ช่วยพยาบาลที่จบในหลักสูตร 1 ปี ต้องมีความรู้ที่ลึกและกว้างกว่า เพราะจะทำให้การดูแลมีคุณภาพมากขึ้น.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนบทความ https://www.kanathip.com

shares