หลักสูตรอบรมที่อับอากาศ ช่วยป้องกันอันตรายถึงตายได้

หลักสูตรอบรมที่อับอากาศ ช่วยป้องกันอันตรายถึงตายได้

หลักสูตรอบรมที่อับอากาศ ช่วยป้องกันอันตรายถึงตายได้

หลักสูตรอบรมที่อับอากาศ ช่วยป้องกันอันตรายถึงตายได้

            สถานต่าง ๆ ที่อับอากาศ นับว่าอันตรายอย่างยิ่ง เพราะอากาศเกิดการถ่ายเทได้ไม่สะดวก จนอาจทำให้เกิดแก๊สพิษหรือสารระเหยได้ บุคคลภายนอกห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวอย่างเด็ดขาด รวมถึงพนักงานที่ไม่มีความรู้ก็ห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเช่นกัน

เพราะหากไม่มีทักษะและความรู้ ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ การรับการอบรมที่อับอากาศ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับคนที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่เหล่านี้ ซึ่งการอบรมที่ถูกต้องสามารถเพิ่มความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

หลักสูตรอบรมที่อับอากาศ ช่วยให้มีความรู้ในสภาพแวดล้อมอันตรายได้ดังนี้

1.อันตรายที่เกิดจากการขาดอากาศหายใจ(Oxygen Deficient Atmosphere) – เป็นสถานที่มีบริเวณอยู่อย่างจำกัด มีการระบายอากาศไม่ดีพอ หรือมีการทำงานที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี หรือทางชีวภาพในพื้นที่อับอากาศ ส่งผลให้เกิดการใช้ออกซิเจนโดยตรง หรือเกิดก๊าซบางชนิดที่สร้างความอันตรายได้เข้ามาแทนที่ออกซิเจนในบรรยากาศ ที่อาจเกิดขึ้นมาจากการเผาไหม้ของวัสดุ หรือสารเคมีที่ใช้ในงานเชื่อม

2.อันตรายที่เกิดจากภาวะบรรยากาศมีพิษ (Toxic Atmosphere) – ถือเป็นสถานที่สร้างความอันตรายกับร่างกายได้มาก เพราะลักษณะที่เกิดจากกระบวนการต่าง ๆ สามรถก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีได้ ที่สร้างความอันตรายให้กับร่างกายร้ายแรงได้

ซึ่งหลักสูตรการอบรมที่อับอากาศ จะช่วยเพิ่มพูนรู้ให้บุคคลที่ต้องปฏิบัติงาน ในสถานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีเป็นวัตถุดิบหลัก ทั้งจากการผลิต ผลผลิต หรือของเสียที่รอการกำจัด โดยของเสียดังกล่าวมักอยู่ในรูปของก๊าซ ไอ ฝุ่น ควัน ละออง หรืออยู่ในรูปของเหลว เป็นต้น สามาถรสร้างความอันตรายให้กับผู้ปฏิบัติงานได้หากสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้

3.อันตรายที่เกิดจากภาวะบรรยากาศที่ไวไฟ (Flammable Atmosphere) –  ลักษณะของสถานอับอากาศเช่นนี้ มักเกิดจากสภาวะบรรยากาศที่ไวไฟ มีระดับไอระเหยของสารเคมีไวไฟที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี จนเกิดการสะสมอยู่ในพื้นที่ หรือตกข้างอยูในพื้นที่อับอากาศในปริมาณมาก เช่น ออกซิเจนที่มีระดับสูงกว่าปกติ มากกว่า 23.5% ซึ่งทำให้เกิดการติดไฟได้ง่าย

หลักสูตรการอบรมที่อับอากาศ จะช่วยให้พนักงานที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่เหล่านี้ ทราบถึงสิ่งที่ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการลุกติดไฟ หรือระเบิดได้ ที่มักมีระดับความรุนแรงมากกว่าปกติ ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ 3 อย่างด้วยกันคือ ปริมาณออกซิเจน เชื้อเพลิง และแหล่งความร้อนหรือประกายไฟ หากอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมก่อทำให้เกิดการลุกติดไฟ หรือระเบิดได้

หลักสูตรอบรมที่อับอากาศ ช่วยป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น

1.เสียงดังที่มักเกิดจากการใช้เครื่องมือกลต่าง ๆ ที่ถูกนำมาใช้ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ เช่น เครื่องเจียร์ เครื่องตัด เครื่องเจาะกระแทก เป็นต้น

2.การสั่นสะเทือน เสียงและความสั่นสะเทือน ที่มักมีต้นกำเนิดจากแหล่งเดียวกัน หลักสูตรอบรมที่อับอากาศจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเรียนรู้การใช้เครื่องมือกลในการถอด หรือประกอบอุปกรณ์ยืด เช่น ฝาแมนโฮลด์ ซึ่งหากเกิดความผิดพลาด มักก่อให้เกิดอันตรายกับอวัยวะที่สัมผัสกับการสั่นสะเทือน จนอาจทำให้ปลายประสาทอักเสบ หรือเกิดความผิดปกติกับกระดูกได้.

shares