5 ช่องทาง ทุนการศึกษาเรียนต่อออสเตรเลีย สำหรับคนต่างชาติ

5 ช่องทาง ทุนการศึกษาเรียนต่อออสเตรเลีย สำหรับคนต่างชาติ

5 ช่องทาง ทุนการศึกษาเรียนต่อออสเตรเลีย สำหรับคนต่างชาติ

5 ช่องทาง ทุนการศึกษาเรียนต่อออสเตรเลีย สำหรับคนต่างชาติ

            รัฐบาลออสเตรเลีย รวมกับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ดำเนินการมอบทุนการศึกษาจำนวนมาก สำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในออสเตรเลีย โดยเฉพาะทุนการศึกษาชั้นยอดดังต่อไปนี้ ที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

1.ทุนการศึกษาเรียนต่อออสเตรเลีย Australia Awards Scholarships

Australia Awards Scholarships หรือ Australian Development Scholarships (ADS) คือทุนการศึกษาสำหรับการพัฒนาระยะยาว ได้รับมอบโดย Department of Foreign Affairs and Trade ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่มาจากประเทศกำลังพัฒนา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ต้องการเข้ามาเรียนต่อออสเตรเลีย ในชั้นการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียที่ได้เข้าร่วมโครงการ และ Technical and Further Education (TAFE) ซึ่งมูลค่าทุน ได้รวมค่าเล่าเรียน ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าที่พัก ค่าครองชีพ (CLE) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นต้น

2.ทุนการศึกษาเรียนต่อออสเตรเลีย Endeavour Postgraduate Scholarship Awards

Endeavour Postgraduate Scholarship Awards คือผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบ สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร หรืองานวิจัยในสาขาวิชาใด ๆ ที่ออสเตรเลีย ซึ่งมูลค่าทุนการศึกษา ได้รวมค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ประกันสุขภาพ และการเดินทาง

3.ทุนการศึกษาเรียนต่อออสเตรเลีย International Postgraduate Research Scholarships (IPRS)

IPRS เป็นผู้สนับสนุนให้นักศึกษาชาวต่างชาติ ให้ได้รับวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ออสเตรเลีย ไปจนถึงประสบการณ์สุดพิเศษที่จะได้รับจากนักวิจัยชั้นนำของออสเตรเลีย โดยมูลค่าทุน มีความครอบคลุมทั่วถึง ทั้งในด้านการเรียน หรือพยาบาล

4.ทุนการศึกษาเรียนต่อออสเตรเลีย Melbourne Research Scholarships

Melbourne Research Scholarship (MRS) ถูกก่อตั้งขึ้นโดย University of Melbourne ดำเนินการมอบทุนให้กับนักศึกษาวิจัยในประเทศ และต่างประเทศ สำหรับมูลค่าทุนการศึกษานั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของผู้สมัครเป็นหลัก แต่โดยทั่วไปแล้วมูลค่าทุนจะครอบคลุมเกือบทั้งหมด ทั้งค่าครองชีพ การย้ายที่อยู่ กรณีเจ็บป่วย การลาคลอด การเลี้ยงดูบุตร การยกเว้นค่าธรรมเนียมเต็มรูปแบบ (เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ) รวมถึงประกันสุขภาพให้กับนักศึกษาต่างชาติ

5.ทุนการศึกษาเรียนต่อออสเตรเลีย Flinders International Postgraduate Scholarships

Flinders International Postgraduate Research Scholarships (FIPRS) ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ตั้งไว้ เพื่อให้สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นที่ Flinders University โดยมูลค่าทุนนั้น ครอบคลุมค่าเล่าเรียนนักศึกษาต่างชาติ ค่าครองชีพ ค่าที่อยู่อาศัย ค่าย้ายถิ่นฐาน ไปจนถึงตั๋วเครื่องบิน.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ https://avss.co.th/

shares