การศึกษา

บทเรียนนอกตำรา ที่ครูสามารถนำมาส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้

บทเรียนนอกตำรา ที่ครูสามารถนำมาส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้

บทเรียนนอกตำรา ที่ครูสามารถนำมาส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้             นอกเหนือจากการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ตัวเด็กนักเรียนแล้ว การเตรียมความพร้อมและการสร้างสภาพแวดล้อมในการสอนเชิงบวกก็เป็นสิ่งสำคัญในการผลักดันศักยภาพของเด็กได้เช่นกัน เช่นเดียวกับตัวอย่างที่กำลังจะกล่าวถึงในบทความนี้ ที่เด็กนักเรียนสามารถได้รับจากบทเรียนนอกตำรา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณครูนั้นเป็นได้มากกว่าผู้สอน แต่ยังเป็นผู้ส่งเสริมให้นักเรียนนั้นมีความพร้อมออกไปเผชิญกับโลกกว้าง ด้วยความกล้าหาญและมั่นใจในตนเองอีกด้วย ครูช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้ตัวเด็กนักเรียนได้ เสมือนมีคนคอยดูแล นอกเหนือจากการสอนในตำราเรียนแล้ว สิ่งสำคัญที่ครูสามารถเสริมสร้างให้แก่นักเรียนได้ นั่นก็คือ ความกล้าแสดงออก และความมั่นใจตนเองที่จะอยู่รวมกันในสังคมได้ เช่น เคยมีผู้ปกครองท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า “ลูกสาวฉันได้เปลี่ยนจากเด็กที่เก็บตัวขี้อายและขาดความมั่นใจ ไปเป็นเด็กที่มีความกล้าหาญ จากหน้ามือเป็นหลังมือ อีกทั้งยังสามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้ด้วย “นอกจากโรงเรียนจะเป็นสถานแห่งการเรียนรู้แล้ว โรงเรียนก็ยังเป็นสถานที่ที่ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจต่อตัวครูในการดูแลรักบผิดชอบลูก ๆ ของพวกเขา” ครูสามารถช่วยส่งเสริมบทเรียนต่อจากผู้ปกครองได้ การส่งเสริมให้ รู้จักการแบ่งปันและการมอบให้ ถือเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองหลายคนให้ความสำคัญกับเด็กลูก “ลูกสาวของฉันนั้นมีโอกาสมากมายที่จะได้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการให้หรืออะไรก็ตาม คุณครูคนนั้นก็ได้ช่วยส่งเสริมบทเรียนของฉัน ให้เด็กได้มีความสุขไปกับการเป็นผู้ให้” Debbie Vigh กล่าว ครูต้องคอยส่งเสริมความมุ่งมั่นให้แก่เด็กอยู่อย่างเสมอ นอกเหนือจากคอยสร้างความมั่นใจให้กับตัวเด็กแล้ว เป็นครูยังต้องคอยสนับสนุน และเป็นแรงผลักดันให้กับเด็ก ๆได้ดำเนินการไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ด้วยเช่นกัน “สำหรับคุณครูของลูก ๆ ทั้ง 3 ของดิฉันนั้น มีความมหัศจรรย์เป็นอย่างมาก พวกเขาสามารถทำให้ลูกชายออกไปกล้าเผชิญหน้ากับโลกกว้าง…